Geavanceerd zoeken

€ 250 naar € 2,000

We hebben gevonden 0 resultaten. Bekijk resultaten
Uw zoekresultaten

Algemene Voorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.kamerdirekt.nl en de daarop aangeboden dienstverlening van Rijo Vastgoed gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst;
1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
1.2 Bijlage: de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bijlage;
1.3 Dienst: de dienstverlening van Rijo Vastgoed  op KamerDirekt.nl waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het kunnen plaatsen van advertenties met betrekking tot woonruimte alsmede het verkrijgen van toegang tot, de database met, deze advertenties;
1.4 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten danwel die gebruik maakt van de Dienst van Rijo Vastgoed;
1.5 KamerDirekt.nl: de website www.kamerdirekt.nl van Rijo Vastgoed;
1.6 Partnerprogramma: programma van Rijo Vastgoed voor professionele verhuurders ten behoeve van het aanbieden van woonruimte;
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Rijo Vastgoed op grond waarvan Rijo Vastgoed diensten aan de Gebruiker ter beschikking stelt;
1.7 Reactietegoeden; het door Gebruiker vooruitbetaalde tegoed welke door Rijo Vastgoed, conform de overeengekomen prijzen, zal worden verminderd op het moment dat Gebruiker op de “Reageer nu!” knop van een advertentie klikt of per SMS op een kamer reageert;
1.8 Rijo Vastgoed: de besloten vennootschap Rijo Vastgoed B.V., gevestigd te (2312 CH) Leiden aan de Nieuwe Beestenmarkt 28;
1.9 Wachtwoord: de door Rijo Vastgoed aan Gebruiker toegekende identificatiecode of lidnummer, bestaande uit een combinatie van cijfers, waarmee, in combinatie met de schuilnaam of inloggegevens, gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op al het andere gebruik van de Dienst en/of van KamerDirekt.nl.
2.2 Rijo Vastgoed is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de Rijo Vastgoed en Gebruiker zijn overeengekomen.
2.4 Rijo Vastgoed wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Gebruiker van de hand.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Rijo Vastgoed en Gebruiker, wordt Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Rijo Vastgoed zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de eerstgenoemde bepalingen
2.8 Rijo Vastgoed is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomsten aan een derde partij over te dragen. Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden gaat Gebruiker gaat hiermee akkoord.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Rijo Vastgoed de aanmelding van Gebruiker door middel van een schriftelijke danwel elektronische bevestiging heeft aanvaard. Rijo Vastgoed is gerechtigd een aanmelding te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.
Artikel 4 Dienstverlening
4.1 Op de website KamerDirekt.nl probeert Rijo Vastgoed huurders en verhuurders van woonruimte tot elkaar te brengen. Rijo Vastgoed heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de totstandkoming van de overeenkomsten tussen huurders en verhuurders en/of voor de inhoud van deze overeenkomsten.
4.2 Rijo Vastgoed heeft de inhoud van KamerDirekt.nl met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Sommige informatie op KamerDirekt.nl, waaronder, mede, doch niet uitsluitend de informatie met betrekking tot de advertenties, juridisch advies, en huurinformatie is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Rijo Vastgoed draagt voor de inhoud van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid.
4.3 Rijo Vastgoed biedt KamerDirekt.nl en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Rijo Vastgoed niet dat:
· Gebruiker bevoegd is overeenkomsten ten aanzien van de woonruimte te sluiten;
· Gebruiker daadwerkelijk een overeenkomst ten aanzien van de woonruimte zal sluiten.
· de aangeboden woonruimte van goede kwaliteit en veilig is en voldoet aan de eisen van de huurder en aan alle wettelijke eisen;
· de informatie op KamerDirekt.nl juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door de Gebruikers opgegeven informatie, inclusief de advertenties;
· KamerDirekt.nl ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
· derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 5 Onderhoud

5.1 Rijo Vastgoed is gerechtigd KamerDirekt.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van KamerDirekt.nl, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Rijo Vastgoed ontstaat.

Artikel 6 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1 Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens, e-mailadres gegevens en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Rijo Vastgoed dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
6.2 Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de informatie in de door hem geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en conform de daartoe gestelde eisen van Rijo Vastgoed. Gebruiker zal in de advertentie geen contactinformatie zoals ICQ-nummers telefoonnummers en e-mailadressen plaatsen. Door het plaatsen van de advertentie geeft Gebruiker Rijo Vastgoed toestemming deze gegevens te plaatsen op KamerDirekt.nl.
6.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op KamerDirekt.nl geplaatste informatie. Gebruiker garandeert (i) dat de inhoud van de door hem geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving danwel niet onrechtmatig is, (ii) hij met deze informatie andere Gebruikers niet onheus bejegent danwel lastig valt, en (iii) hij de belangen en de goede naam van Rijo Vastgoed, en KamerDirekt.nl in het bijzonder, niet zal schaden. Gebruiker garandeert bovendien dat hij geen misbruik zal maken van KamerDirekt.nl. Onder misbruikt wordt mede doch niet uitsluitend verstaan: het plaatsen van discriminerende of beledigende teksten, van teksten met een seksuele lading, van links naar andere websites of advertenties voor andere websites, van advertenties voor organisaties die niet lid zijn van het partnerprogramma, van advertenties welke niet vallen binnen het doel van KamerDirekt.nl.
6.4 Rijo Vastgoed behoudt zich het recht voor de teksten van de advertentie in te korten of te wijzigen. Rijo Vastgoed behoudt zicht tevens het recht voor advertenties te weigeren of te verwijderen van KamerDirekt.nl zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
· de advertentie is onjuist en/of onvolledig;
· de advertentie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
· de advertentie is in strijd met deze algemene voorwaarden;
· de advertentie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
· de advertentie kan niet binnen 24 uur telefonisch bij de adverteerder worden bevestigd;
· de advertentie staat langer dan een maand op KamerDirekt.nl.

Artikel 7 Privacy

7.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Rijo Vastgoed persoonsgegevens te verzamelen. Rijo Vastgoed draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
7.2 De in Bijlage 1 opgenomen Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door Rijo Vastgoed verzamelde gegeven alsmede op de vertrouwelijke informatie die via KamerDirekt.nl wordt verspreid.

Artikel 8 Spam/harvesten

8.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van Gebruikers die door hen via KamerDirekt.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van Gebruikers is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van overeenkomsten met de Gebruiker met betrekking tot de aangeboden of gevraagde woonruimte. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
· het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met Gebruiker(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet direct betrekking heeft op de aangeboden of gevraagde woonruimte;
· iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
· e-mailadressen van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.
8.2 Indien een Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11 hieronder, alsmede onverminderd het recht van Rijo Vastgoed om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 Wachtwoord

9.1 Indien de Gebruiker van Rijo Vastgoed een Wachtwoord ontvangt is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk.
9.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Wachtwoord en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Gebruiker vrijwaart Rijo Vastgoed volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt.
9.3 Rijo Vastgoed is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot KamerDirekt.nl, waaronder mede begrepen de auteurs op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Rijo Vastgoed of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in de advertenties danwel in andere berichten.
10.2 Het is Gebruiker niet toegestaan KamerDirekt.nl of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijo Vastgoed, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Rijo Vastgoed, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Gebruiker van (een gedeelte van) KamerDirekt.nl maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

Artikel 11 Uitsluiting

11.1 Rijo Vastgoed behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van KamerDirekt.nl en de Overeenkomst met de Gebruiker te ontbinden indien:
· de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
· inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
· in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
· de Gebruiker langer dan drie aan één volgende maanden niet meer gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
· de Gebruiker niet binnen 48 uur nadat Rijo Vastgoed een e-mail heeft verstuurd om de Overeenkomst te bevestigen, heeft ingelogd op KamerDirekt.nl.
onverminderd het recht van Rijo Vastgoed om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Rijo Vastgoed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Rijo Vastgoed gebruik maakt.

Artikel 13 Prijzen

13.1 Alle door Rijo Vastgoed vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
13.2 Rijo Vastgoed is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal bekend worden gemaakt via KamerDirekt.nl.
13.3 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijziging zal bekend worden gemaakt via KamerDirekt.nl.
13.4 Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de in artikel 13.2 bedoelde wijziging van de maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen, heeft hij gedurende twee weken voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 14 Betaling

14.1 De aan Rijo Vastgoed verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling vindt mede, doch niet uitsluitend, plaats door het opwaarderen van een Reactietegoed. Het Reactietegoed is 5 maanden geldig, daarna wordt het tegoed verwijderd.
14.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Rijo Vastgoed niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen waaronder mede het Reactietegoed te retourneren, tenzij de Overeenkomst door Gebruiker wordt beëindigd op grond van artikel 13.4.
14.3 Gebruiker is verplicht Rijo Vastgoed te machtigen de door Gebruiker verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, tenzij schriftelijk danwel elektronisch via de website of de e-mail, anders overeengekomen.
14.4 Rijo Vastgoed zal de door Gebruiker verschuldigde vergoeding zo spoedig mogelijk bij Gebruiker in rekening brengen. De vergoedingen zullen automatisch van de bank- of girorekening van Gebruiker geïncasseerd worden, tenzij schriftelijk danwel elektronisch via de website of de e-mail, anders overeengekomen.
14.5 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Gebruiker meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is Gebruiker automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Gebruiker is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Rijo Vastgoed, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
14.6 Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Rijo Vastgoed de vordering ter incasso uit handen geven. Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 100,- (honderd euro).
14.7 Alle betalingen door Gebruiker aan Rijo Vastgoed worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Gebruiker, ongeacht enige andere aanduiding door Gebruiker.
14.8 Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 De totale aansprakelijkheid van Rijo Vastgoed wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met Gebruiker is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de voor de Overeenkomst bedongen vergoeding (excl. BTW). Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.
15.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Rijo Vastgoed te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Rijo Vastgoed wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
15.3 Iedere aansprakelijkheid van Rijo Vastgoed voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Rijo Vastgoed niet aan aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst danwel KamerDirekt.nl.
15.4 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rijo Vastgoed of haar ondergeschikten.
15.5 Rijo Vastgoed  is niet aansprakelijk voor omzeiling van technische voorzieningen door Gebruiker en/of derden.

Artikel 16 Vrijwaring

16.1 Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de advertenties, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Gebruiker vrijwaart Rijo Vastgoed volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op KamerDirekt.nl, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende informatie inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Artikel 17 Verwijzingen

17.1 KamerDirekt.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden, waaronder doch niet uitsluitend de website van het Landelijk Studenten Rechtsbureau. Rijo Vastgoed heeft geen zeggenschap over deze websites. Rijo Vastgoed is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 18 Beveiliging

18.1 Rijo Vastgoed spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Rijo Vastgoed legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 19 Duur en beëindiging

19.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 (één) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na deze periode zal de Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met telkens een periode van 1 (één) jaar.
19.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, bijvoorbeeld door zich zelf uit te schrijven.
19.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 20 Geschillen

20.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.
Woerden, juni 2004

BIJLAGE 1 – PRIVACY POLICY

Rijo Vastgoed respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.kamerdirekt.nl (hierna: “KamerDirekt.nl”). KamerDirekt.nl is onderdeel van Rijo Vastgoed. Rijo Vastgoed spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

Persoonsgegevens

Rijo Vastgoed is de beheerder van de website www.kamerdirekt.nl. Uw persoonsgegevens worden door Rijo Vastgoed gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interessen. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Rijo Vastgoed is aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Een kopie van het aanmeldingsformulier is kosteloos te verkrijgen door een schriftelijk verzoek daartoe te sturen aan Rijo Vastgoed klantenservice op het in de paragraaf “Informatie en rechten met betrekking tot gegevens” van dit privacy statement vermelde adres.

Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Rijo Vastgoed worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

1. Doeleinden

1.1 Rijo Vastgoed verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Rijo Vastgoed verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Rijo Vastgoed behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

1.2 Doeleinden van de gegevensverwerking: Rijo Vastgoed verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik (wensen te) maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. Daarnaast verwerkt Rijo Vastgoed de gegevens voor algemeen relatiebeheer alsmede interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Rijo Vastgoed deze heeft verkregen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere Gebruikers in staat te stellen contact met u op te nemen. Buiten voorgaande zal Rijo Vastgoed in geen geval uw persoonsgegevens aan andere derden (zijnde personen of ondernemingen buiten de in de paragraaf “Persoonsgegevens” van dit privacy statement gedefinieerde Rijo Vastgoed) verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of Rijo Vastgoed betrokken is bij een overname en/of fusie. Rijo Vastgoed draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

1.3 Op KamerDirekt.nl kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen KamerDirekt.nl u te bieden heeft.

1.4 Rijo Vastgoed behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Rijo Vastgoed, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Rijo Vastgoed zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website KamerDirekt.nl.

2. Gekwantificeerde gegevens

2.1 Daarnaast houdt Rijo Vastgoed bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Hiervoor zal Rijo Vastgoed bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan Rijo Vastgoed haar Diensten en KamerDirekt.nl afstemmen op de wensen van de Gebruikers. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Rijo Vastgoed of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals “bezoekers die artikelen over sigaren lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in artikelen over golf”. Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan Rijo Vastgoed het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Rijo Vastgoed de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen.

2.2 Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.kamerdirekt.nl bezoekt, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.kamerdirekt.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt).

2.3 De partners waar Rijo Vastgoed mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Rijo Vastgoed is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

2.4 Cookies: Wij, Rijo Vastgoed,en namens ons eventuele partners op het gebied van meten van website bezoek, gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

-Het meten, op een geaggregeerd niveau van gebruikersgedrag binnen de website www.kamerdirekt.nl van Rijo Vastgoed. Dit meten heeft tot doel: het verbeteren van de online dienstverlening vanuit Rijo Vastgoed aan haar (online) klanten gebaseerd op geaggregeerde meetgegevens (en dus niet individueel). Om dergelijke meetgegevens te achterhalen worden indirecte (third party) cookies gebruikt die u zelf, desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren;

-Het bieden van online diensten aan individuen op basis van autorisatie. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Hiervoor worden directe cookies gebruikt. Ook deze kunt u zelf desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren. Indien directe cookies in uw browser ?uit? staan, kunt u niet gebruik maken van alle diensten die de website www.kamerdirekt.nl u als bezoeker / klant biedt.

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of internet-instellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen van uw computer / internet instellingen). LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website, www.kamerdirekt.nl, en diensten beperken.

3. E-mailadressen bestand

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de “Geef het door” actie, vraagt Rijo Vastgoed Gebruiker een bestand met e-mailadressen van vrienden en bekenden te downloaden op KamerDirekt.nl. Rijo Vastgoed gebruikt dit bestand met e-mailadressen enkel ten behoeve van de “Geef het door” actie en zal het bestand verwijderen zodra gebruik daarvan niet meer noodzakelijk is. Rijo Vastgoed zal het bestand met e-mailadressen niet aan derden verstrekken, zonder uw voorafgaande toestemming daartoe.

4. Derden

4.1 KamerDirekt.nl bevat links naar websites van derden. Rijo Vastgoed is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Rijo Vastgoed is evenmin verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door personen met wie u via KamerDirekt.nl in contact bent getreden.

5. Beveiliging

5.1 Rijo Vastgoed draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Gebruiker te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

6.1 U kunt Rijo Vastgoed laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Rijo Vastgoed. U kunt hiertoe een bericht sturen naar KamerDirekt.nl ledenservice, ter attentie van: info@KamerDirekt.nl of per adres: Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Rijo Vastgoed maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.

6.2 Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat Rijo Vastgoed persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij Rijo Vastgoed kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot Rijo Vastgoed wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door Rijo Vastgoed worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan KamerDirekt.nl Ledenservice op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Rijo Vastgoed u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door Rijo Vastgoed worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens. Ook zal Rijo Vastgoed u een kopie van dit privacy statement en een kopie van het formulier gedeponeerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens meesturen.

6.3 Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Rijo Vastgoed verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Rijo Vastgoed richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Rijo Vastgoed klantenservice op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Rijo Vastgoed u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen.

7. Wijziging privacy policy

7.1 Indien Rijo Vastgoed mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy.

8. Vragen en verzoeken

8.1 Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van Rijo Vastgoed, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar:

KamerDirekt.nl
info@kamerdirekt.nl

Vergelijk aanbiedingen